Logo
Registration

TERMA DAN SYARAT BAGI PENYENARAIAN PEMBEKAL PERKHIDMATAN FOTOVOLTA (PV) SURIA BERDAFTAR

 1. Penyenaraian untuk syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat serta Kod Etika dan Tatakelakuan yang perlu dipatuhi.
 2. Penyenaraian ini hanya dibuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan mempunyai pejabat di Malaysia.
 3. Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian melalui portal SEDA di www.seda.gov.my dan pemohon perlu mengemukakan borang manual beserta dokumen-dokumen yang sokongan yang diperlukan dan di hantar ke alamat dibawah:

Application on Registered PV Service Provider

SEDA Malaysia
Galeria PjH
Aras 9, Jalan P4W
Presint 4, Persiaran Perdana
62100 Putrajaya
Email:
RET@seda.gov.my

 

Muat turun Borang Manual Di sini

 

 1. Permohonan adalah tertakluk kepada kelulusan SEDA Malaysia. SEDA Malaysia hanya akan memproses permohonan setelah menerima borang permohonan beserta dokumen-dokumen sokongan yang lengkap. Lawatan ke pejabat pemohon akan diadakan dan merupakan salah satu proses bagi tujuan pengesahan.
 2. Bagi setiap permohonan yang diluluskan, pemohon diminta membuat pembayaran yuran pemprosesan dan penyenaraian akan dibuat setelah pembayaran dijelaskan. Penyenaraian adalah untuk tempoh tidak melebihi satu (1) tahun.
 3. Yuran pemprosesan yang akan dikenakan adalah sebanyak Ringgit Malaysia: Tiga Ribu (RM3,000.00) sahaja dan penyenaraian akan tamat pada 31 Disember tahun tersebut.
 4. Penyenaraian adalah sah sehingga 31 Disember. Setiap pemohon perlu memperbaharui permohonan dengan beserta yuran pembaharuan sebanyak Ringgit Malaysia: Tiga Ribu (RM3,000.00) sahaja.
 5. Setiap syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang tersenarai dibolehkan mengemaskini maklumat yang terkandung di direktori berkenaan tertakluk kepada kelulusan SEDA Malaysia dengan yuran yang dikenakan sebanyak Ringgit Malaysia: Dua Ratus (RM200.00) sahaja bagi setiap akses bagi mengemaskini maklumat.
 6. Setiap penambahan cawangan pejabat baharu bagi syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang tersenarai, kadar yuran yang akan dikenakan adalah sebanyak Ringgit Malaysia: Tiga Ratus (RM300.00) sahaja bagi setiap cawangan.
 7. SEDA Malaysia berhak untuk meluluskan atau menolak permohonan penyenaraian syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar dan keputusan yang dibuat oleh SEDA Malaysia adalah muktamad. SEDA Malaysia juga berhak menyingkirkan syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang tersenarai di direktori tersebut jika perkara-perkara berikut berlaku:
  1. SEDA Malaysia mendapati maklumat yang diberi adalah palsu, tidak tepat, tidak lengkap dan/atau menimbulkan keraguan;
  2. SEDA Malaysia menerima sebarang aduan berkenaan salah laku syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar; atau
  3. SEDA Malaysia memikirkan perlu atau wajar syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang tersenarai dikeluarkan dari senarai demi memelihara kepentingan pihak-pihak yang akan menggunakan perkhidmatan syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang tersenarai. Bila mana-mana dari keadaan di atas berlaku, yuran pemprosesan dan yuran tahunan yang telah dikenakan dan dibayar oleh syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang tersenarai berkenaan tidak akan dikembalikan oleh SEDA Malaysia.
 8. Keputusan SEDA Malaysia berkaitan penyenaraian syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar di direktori tersebut adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.
 9. SEDA Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan maklumat di dalam senarai/direktori atau apa-apa kerosakan/ kehilangan kepada mana-mana pihak yang timbul berkaitan dengan penyenaraian di direktori ini. Maklumat yang terdapat di direktori ini juga tidak boleh ditafsirkan bahawa SEDA Malaysia mengiktiraf dan mencadangkan perkhidmatan sesuatu syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar. Syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang tersenarai juga tidak boleh dianggap sebagai wakil atau agen atau sekutu SEDA Malaysia atau Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.

 

KOD ETIKA ATAU TATAKELAKUAN BAGI PEMBEKAL PERKHIDMATAN FOTOVOLTA (PV) SURIA BERDAFTAR

Syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang tersenarai hendaklah patuh kepada Kod Etika atau Tatakelakuan yang berikut:

 1. Hendaklah mematuhi dan meningkatkan kepentingan, integriti dan ketelusan industri Tenaga Boleh Baharu (TBB) dalam aktiviti-aktiviti perniagaan dalam pengendalian dengan pelanggannya yang terdiri daripada individu mahupun perusahaan.
 2. Hendaklah menjalankan kerja, aktiviti pengiklanan dan mempromosikan perkhidmatan dan produk mereka dengan integriti dan ketelusan dan hendaklah mengelakkan apa-apa kenyataan yang boleh mengelirukan atau memberi gambaran bahawa syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang tersenarai berkenaan merupakan wakil atau agen atau sekutu SEDA Malaysia atau Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.
 3. Hendaklah menggunakan kemahiran, kepakaran dan pengetahuan mereka demi kepentingan pelanggan.
 4. Mengawal selia kesemua butiran, maklumat dan data pelanggannya dengan teliti dan kesemua butiran, maklumat dan data pelanggannya adalah dianggap sulit dan tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan daripada pelanggannya tersebut.
 5. Hendaklah memaklumkan kepada pelanggannya sebarang perubahan ataupun apa-apa perkara munasabah yang timbul, di mana pertimbangan atau kebebasan perkhidmatan syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar boleh dikompromi dari segi hubungan perniagaan, hubungan peribadi atau kepentingan yang lain.
 6. Hendaklah berurusan dan mengendalikan aktiviti perniagaan secara jujur dan benar dengan pelanggan, agensi-agensi kerajaan dan mana-mana pihak berkepentingan yang lain dalam semua perkara yang berkaitan dengan pembayaran dan syarat-syarat lain yang dikenakan ke atas syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar.
 7. Hendaklah mempunyai kakitangan yang mempunyai kepakaran teknikal/kompetensi dari segi "Grid-connected PV (GCPV) Systems Design" yang disahkan oleh SEDA Malaysia menerusi pembangunan profesional.
 8. Hendaklah mematuhi kesemua piawaian yang berkaitan yang digariskan, diiktiraf dan/atau berlandaskan Akta TBB 2011, perundangan subsidiari Akta TBB 2011, mana-mana undang-undang, ordinan, peraturan, garis panduan dan/atau kod amalan yang berkaitan.
 9. Hendaklah memastikan deposit yang dikutip bagi tujuan penyertaan di bawah mekanisma Tarif Galakan (individu) atau mana-mana mekanisma lain oleh SEDA Malaysia tidak melebihi Ringgit Malaysia Satu Ribu (RM 1000.00). Resit atau bukti pembayaran hendaklah dikeluarkan oleh Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar.
 10. Hendaklah mempunyai dasar keselamatan dalam kesemua aktiviti yang dijalankan yang berkaitan dengan amalan kerja yang selamat bagi kerja-kerja pemasangan sistem solar PV dan/atau apa-apa pemasangan yang lain. Ini termasuk memastikan bahawa tidak ada kerosakan kepada alam sekitar tempatan semasa kerja pemasangan dijalankan dan sekiranya kerosakan tidak dapat dielakkan, kerosakan tersebut adalah pada kadar yang minimum, dan memastikan kawasan sekitar kerja pemasangan tersebut ditinggalkan kemas dan rapi apabila pemasangan selesai dengan semua sampah pemasangan dikeluarkan.
 11. Syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang tersenarai di Registered PV Service Provider Directory SEDA Malaysia tidak harus mengkritik mutu kerja atau sistem reka bentuk syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar lain yang tersenarai kepada pelanggan dan/atau mana-mana pihak ketiga yang lain.

 

PELANGGARAN KOD ETIKA ATAU TATAKELAKUAN

Syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar dikatakan telah melanggar Kod Etika atau Tatakelakuan bila:

 1. Terdapat aduan dari orang awam tentang perkhidmatan syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang tidak memuaskan yang telah disahkan kesahihan aduan tersebut;
 2. Sistem solar PV yang dipasang tidak mematuhi piawaian atau standard berkaitan seperti yang diperuntukkan menurut Akta Bekalan Elektrik 1990 serta undang-undang subsidiarinya, Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 serta Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturannya dan lain-lain perundangan yang berkaitan;
 3. SEDA Malaysia mendapati maklumat yang diberi adalah palsu, tidak tepat, tidak lengkap dan/atau menimbulkan keraguan; atau
 4. Syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar tidak mematuhi Kod Etika atau Tatakelakuan seperti yang disenaraikan di atas.

Bila berlaku mana-mana satu dari dua keadaan di para Pelanggaran Kod Etika atau Tatakelakuan, pihak SEDA Malaysia melalui Jawatankuasa Permohonan dan Pembaharuan Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar, yang terdiri dari Ketua Bahagian Jabatan RE SEDA Malaysia dan dipengerusikan oleh Ketua Pegawai Operasi SEDA Malaysia.

Jawatankuasa tersebut akan:

 1. menjalankan siasatan;
 2. meminta wakil yang diberi kuasa atau ejen untuk memberi penjelasan tentang aduan yang diterima; dan
 3. membuat keputusan berkenaan salah laku wakil yang diberi kuasa atau ejen tersebut.

Keputusan yang akan diambil oleh Jawatankuasa adalah salah satu daripada atau kedua-dua yang berikut:

 1. Penyenaraian hitam;
  1. memberi amaran kepada Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar untuk mematuhi dan membetulkan kemungkiran yang dilakukan dalam tempoh masa yang berpatutan, tetapi tidak melebihi empat belas (14) hari;
  2. sekiranya Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar gagal membetulkan kemungkiran dalam tempoh masa yang ditetapkan, Pihak Berkuasa boleh:
   1. menyenarai hitam syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar, dan sepanjang tempoh penyenaraian hitam tersebut,pendaftaran syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar akan digantungkan dan syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar tersebut tidak dibenarkan untuk membuat permohonan dan tidak dibenarkan memasang pepasangan PV untuk atau bagi pihak pemegang kelulusan galakan dibawah mekanisma Tarif Galakan atau mana-mana mekanisma lain oleh SEDA Malaysia sehingga nama syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar tersebut dikeluarkan dari senarai hitam; dan / atau
   2. menyenarai hitam mana-mana orang berkelayakan di dalam syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar. Syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar hendaklah memastikan segera bahawa terdapat orang berkelayakan lain sebagai kakitangan syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar tersebut bagi menggantikan orang berkelayakan yang tersenarai hitam.
 2. Pembatalan (revocation)
  1. Menghantar notis kepada alamat berdaftar atau tempat perniagaan syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar untuk memaklumkan hasrat Pihak Berkuasa untuk membatalkan pendaftarannya. Pihak Berkuasa boleh memberikan peluang kepada syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar untuk membuat representasi bertulis berhubung pembatalan yang dicadangkan dalam tempoh masa tiga puluh (30) hari dari tarikh notis diterima;
  2. Setelah tamat tempoh tiga puluh (30) hari di atas, Pihak Berkuasa harus, setelah mengambil kira sebarang jawapan yang diberikan oleh syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar, memutuskan berdasarkan budi bicaranya, sama ada untuk membatalkan pendaftaran syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar tersebut atau tidak;
  3. Keputusan Pihak Berkuasa akan dimaklumkan kepada syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar ;
  4. Sekiranya pendaftaran RPVSP dibatalkan, syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar tersebut boleh dinafikan pendaftaran dengan Pihak Berkuasa sepertimana yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa.

 

KEGAGALAN UNTUK MEMATUHI SYARAT-SYARAT

Penyenaraian syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar boleh ditarik balik dan disingkirkan dari Registered PV Service Provider Directory SEDA Malaysia dalam keadaan berikut:

 1. Selepas siasatan dijalankan, didapati aduan terhadap syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar adalah benar dan syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar didapati bersalah oleh SEDA Malaysia. Permohonan penyenaraian semula adalah tertakluk kepada budi biacara SEDA Malaysia.
 2. Syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang didapati melakukan kesalahan akan disingkirkan dari senarai SEDA dan digantung penyenaraiannya selama satu (1) tahun atau untuk tempoh yang lebih lama yang akan ditentukan atas budi bicara SEDA Malaysia. Jika syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar yang telah digantung selama satu (1) tahun sepertimana yang dinyatakan di atas, memohon untuk disenaraikan semula, permohonan penyenaraian semula adalah tertakluk kepada budibicara muktamad SEDA Malaysia.

Keputusan SEDA Malaysia adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak yang terlibat.

SEDA Malaysia tidak akan bertangungjawab terhadap apa jua kerugian, kerosakan dan prosiding perundangan yang berpunca daripada kegagalan dan / atau ketakpatuhan oleh syarikat Pembekal Perkhidmatan Fotovolta (PV) Suria Berdaftar dalam mematuhi Kod Etika dan Tatakelakuan ini.

SEDA Malaysia

Tarikh kemaskini: 14 November 2016

SEDA Malaysia - Registered PV Service Providers Directory